Ενεργοποίηση ADSL υπηρεσίας σε γραμμές ιδιοκτησίας Νηπιαγωγείων

Με αυτό το μήνυμα σας ενημερώνουμε ότι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο πλέον μπορεί να παρέχει ADSL συνδέσεις στα  νηπιαγωγεία που είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία εγκατάστασης νέου κυκλώματος. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν τη σελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου www.sch.gr/adsl ή (http://www.sch.gr/adsl/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1-3#content) και να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να ενεργοποιηθεί, χωρίς κόστος για το εκάστοτε σχολείο, η υπηρεσία ADSL στην υπάρχουσα γραμμή επικοινωνίας του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν τα σχετικά έγραφα από τον παραπάνω σύνδεσμο (Αίτηση για την υπηρεσία Highstream for employess). Σε περίπτωση που το σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι σχετικές οδηγίες και η φόρμα αίτησης μπορούν να διατεθούν από τα κέντρα υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Τηλ: 801-11-801-81 ή από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται με φαξ στον αριθμό 2610-960350.

Επισημαίνουμε ότι η παρούσα διαδικασία αφορά μόνο τα νηπιαγωγεία που δε διαθέτουν ανεξάρτητη τηλεπικοινωνιακή γραμμή που πληρώνεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Όσα νηπιαγωγεία (που δε διαθέτουν κύκλωμα από το Π.Σ.Δ.) είχαν αποστείλει κατά το παρελθόν αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας ADSL σε κάποιον φορέα, θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία με τη φόρμα αίτησης που θα βρουν στον παραπάνω σύνδεσμο.

Χαρακτηριστικά υπηρεσίας:
•    Η ταχύτητα της ADSL υπηρεσίας που θα παρέχεται θα είναι 2mbps.

•    Το σχολείο (Νηπιαγωγείο) θα εξακολουθεί να λαμβάνει λογαριασμό για την τηλεφωνική σύνδεση που κατέχει/χρησιμοποιεί, χωρίς να εμφανίζονται χρεώσεις για την ADSL υπηρεσία/πρόσβαση.

•    Στη αίτηση με τη λέξη Χρήστης εννοείτε το Νηπιαγωγείο και με τη λέξη Εταιρία, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας Δια Βία Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

•    Η Αίτηση – Σύμβαση για να γίνει δεκτή θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Νηπιαγωγείου (χρήστης) και του Υπουργείου (νόμιμου εκπροσώπου).  

•    Για την απόκτηση της υπηρεσίας ADSL Highstream for Employees, ο τελικός χρήστης (Νηπιαγωγείο) θα πρέπει να διαθέτει ενεργή τηλεφωνική σύνδεση στον ΟΤΕ  

•    Η υπηρεσία ADSL Highstream for employees που θα διατίθεται θα είναι Αορίστου Χρόνου.  

•    Στην περίπτωση που ένα Νηπιαγωγείο διαθέτει ήδη κάποιο άλλο προϊόν ΟΤΕ στην εν λόγω τηλεφωνική σύνδεση (π.χ. Conn-x ή Conn-x@Work κλπ.) και ζητείται να ενταχθεί στην υπηρεσία ADSL Highstream for Employees, θα πρέπει να προηγηθεί μετατροπή του στο ζητούμενο προς ένταξη πακέτο. Κατεβάστε την αίτηση απένταξης από τη προηγούμενη σύνδεση Conn-x. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο φαξ 2610-960350. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει παρέλθει ο χρόνος δέσμευσης του εν λειτουργία προϊόντος, τότε τα αιτήματα θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με το αν επιτρέπεται από το σύστημα η αυτόματη μετατροπή. Όπου αυτό δεν είναι συστημικά εφικτό, θα ακολουθεί ενημέρωση του Νηπιαγωγείου, το οποίο οφείλει να μεριμνήσει για την κατάργηση του υπάρχοντος πακέτου μέσω των τοπικών καναλιών πώλησης ΟΤΕ.  

•    Η προμήθεια ή/και εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού, αποτελεί προαιρετική επιλογή για τον τελικό χρήστη – Νηπιαγωγείο, με την επιλογή των αντίστοιχων πεδίων στην αίτηση – σύμβαση. Στις περιπτώσεις που η αίτηση δεν έχει επιλεγμένα τα αντίστοιχα πεδία, το αίτημα θα προωθείτε για διάθεση υπηρεσίας «ADSL Highstream for Employees» χωρίς προμήθεια τερματικού εξοπλισμού.  
•    Για τα αιτήματα που συνοδεύονται με διάθεση εξοπλισμού, τα modems θα αποστέλλονται στα Νηπιαγωγεία με courier, υπόψη του αρμόδιου εκπροσώπου επικοινωνίας του Νηπιαγωγείου (τα στοιχεία και το τηλέφωνο επικοινωνίας του οποίου θα προσδιορίζονται στην αίτηση), ο οποίος και θα παραλαμβάνει τον εξοπλισμό καθώς και το πρωτότυπο τιμολόγιο χρέωσης.

•    Για τα αιτήματα που δεν απαιτούν προμήθεια εξοπλισμού, επισημαίνεται ότι τα usernames & passwords των ήδη ενεργών modems θα πρέπει να είναι αυτά του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ώστε να μην υπάρχει διακοπή της υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet κατά τη μετάπτωση στη νέα υπηρεσία ADSL Highstream for Employees.  

•    Αν κάποιο Νηπιαγωγείο δε διαθέτει ήδη λογαριασμό από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, θα πρέπει να απευθύνεται στο οικείο γραφείο υποστήριξης χρηστών Τηλ:801-11-801-81 ώστε να ανοίγεται νέος λογαριασμός και να του αποστέλλονται τα στοιχεία.

 

Τέλος για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα προκύψει κατά την εν λόγω διαδικασία τα σχολεία μπορούν να καλούν στον αριθμό Υποστήριξης Χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 801-11-801-81 και να ενημερώνονται.

 

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα.

Συννημμένο: 

Είσοδος

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης του ΠΣΔ, μέσω CAS